VAITSPIRITAS SOLVE W

• Padengimas – skiesti santykiu nurodytu ant pakuotės
• Tara – 1 l

Paskirtis

Vaitspiritas yra skirtas alkidiniams, uretaniniams alkidiniams, aliejiniams ir aliejiniams alkidiniams dažams, taip pat alkidiniam lakui skiesti. Tinka ir dažymo įrankiams valyti bei alyvos, riebalų, dažų dėmėms ir sakams nuo medinių ir metalinių paviršių šalinti. Netinka gaminiams, kurie skiedžiami vandeniu arba nitroskiedikliu.

Naudojimo rekomendacijos

Dažų skiedimas. Skiedžiant dažus arba laką reikia laikytis naudojimo instrukcijos. Vaitspiritą pilkite po truputį, kad būtų lengviau maišyti ir neperdozuotumėte. Dažymo įrankių valymas. Pabaigus darbą, nuo įrankių reikia nuvalyti likusius dažus arba laką ir iš karto nuplauti juos vaitspiritu. Sudžiūvusius dažų likučius galima pašalinti tik mechaniškai. Paviršiaus valymas. Prieš valydami dažytą paviršių, pirmiausia nedideliame plote patikrinkite, ar vaitspiritas tinka jam valyti.

Sveikata ir sauga

Degus skystis ir garai. Gaisrą gesinti putomis, milteliniu gesintuvu arba anglies dioksidu. Negalima naudoti slėginio purkštuvo! Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti! Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti apsauginius akinius/kaukę. Pabaigus darbą, reikia gerai uždaryti indą. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.